GO! Atheneum Brasschaat

Studieaanbod & een studiekeuze maken

HET STUDIEAANBOD

De eerste graad van het secundair onderwijs omvat twee leerjaren. Het beperkt aanbod van keuzevakken in eerste en tweede jaar secundair laat toe dat na twee jaar observatie in principe nog alle studierichtingen mogelijk blijven. Intussen hebben de leerlingen kunnen “proeven” van diverse vakken en hun specifieke interesse kunnen bepalen.

In de tweede graad kiezen de leerlingen uit vijf studierichtingen. Sommige hiervan worden verder opgesplitst naargelang het keuzegedeelte.

Hierop sluiten in de derde graad analoge studierichtingen aan. Het aantal lesuren is steeds 32u/week of 33u/week.

EEN STUDIEKEUZE MAKEN

Zowel bij de aanvang van je secundaire studies als na het 2de en 4de jaar sta je telkens voor een moeilijke beslissing. Je moet een keuze maken die uiterst belangrijk kan zijn voor je verdere toekomst. Je keuze bepaalt immers voor een groot deel welke je mogelijkheden zijn in de volgende jaren.
Deze studiekeuze hangt af van je aanleg, belangstelling, inzet, toekomstplannen en van je huidige schoolresultaten. 

Als je advies wenst, neem dan contact op met de directeur, een leraar en/of het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

Waarmee moet je rekening houden?

Je schoolresultaten

Goede schoolresultaten zijn over het algemeen een betrouwbare aanwijzing van goede kennis van de leerstof voor de verschillende vakken. Als je ernstige moeilijkheden hebt met de leerstof van een vak, wordt slagen in een volgend leerjaar twijfelachtig.  Dit is zeker het geval in studierichtingen waar dit vak het volgende jaar meer wekelijkse lesuren krijgt. 
Op je rapport staat (zal staan) tot welke onderwijsvorm en studierichting je wordt toegelaten.

Oriënteringsattest A: alle onderwijsvormen en studierichtingen
Oriënteringsattest B: alle behalve de opgesomde onderwijsvormen en studierichtingen.

Je eigen belangstelling en aanleg

Elke studierichting is samengesteld uit een basisvorming en een optie. Hoe verder je vordert in je studies, hoe kleiner de basisvorming wordt. Je aanleg zal dus meer doorwegen bij het behalen van goede schoolresultaten.

Het advies, de raadgevingen van je leerkrachten, het CLB en van je ouders

De lessentabellen en het beoogde doel van de verschillende studierichtingen

Vergelijk ernstig de lessentabellen vooraleer een keuze te maken. Veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting is in de 2de graad en in het 1ste leerjaar van de 3de graad mogelijk tot 15 januari. In het 2de leerjaar van de 3de graad wordt veranderen van studierichting slechts toegestaan onder welbepaalde voorwaarden.

Het eigen karakter van de verschillende studierichtingen

A. Studierichtingen met Latijn en Grieks

Studierichtingen met Latijn en Grieks streven verschillende doeleinden na:

Een cultureel doel, waarbij de Antieke Wereld niet alleen algemeen menselijk wordt benaderd, maar ook als één van de elementen om de huidige wereld te begrijpen. De Antieke Wereld vormt de basis van onze westerse cultuur.

Een taalkundig doel, waarbij de studie van het Latijn en het Grieks ook een grondiger inzicht geeft in de moderne talen.

Een algemeen vormend doel: de studie van het Latijn en het Grieks is een goede scholing in nauwkeurig en logisch denken en dit in een concreet menselijk kader. Lectuur van Latijnse en Griekse teksten is een uitstekende voorbereiding voor elke vorm van wetenschappelijk onderzoek. De combinatie met Moderne Talen benut de taalkundige waarde van het Latijn maximaal.

De combinatie met wiskunde en wetenschappen maakt expliciet gebruik van de algemeen vormende waarde van het Latijn. Het ‘leren denken’ wordt hier toegepast op de studie van wiskunde en exacte wetenschappen.

Deze laatste combinatie biedt de breedste studiemogelijkheden in het hoger onderwijs.

B. Studierichtingen met moderne talen

In deze studierichting legt men zich vooral toe op het aanleren en bestuderen van moderne talen.  Tevens zullen de leerlingen inzicht verwerven in de cultuur van landen waar die taal gesproken wordt.

Het accent ligt dus zowel op het beheersen van de taalaspecten als op het begrijpen van de Europese cultuur.

Een ruime kennis op dit gebied geeft je niet alleen meer mogelijkheden om over de grenzen heen contacten te leggen, maar je krijgt ook ruimere kansen in het latere beroepsleven. Men vraagt steeds meer breed gevormde mensen in de bedrijfswereld. Bij die brede vorming wordt altijd een ruimer ontwikkelde taalcomponent verondersteld.

C. Studierichtingen met wiskunde en wetenschappen

De ontwikkelingen in de wetenschappen en technologie beheersen zonder enige twijfel onze huidige maatschappij.

Informatica, milieuproblemen, techniek, elektronica, biochemie, kunststoffen, evoluties in de geneeskunde,… moet het belang van de exacte wetenschappen in onze maatschappij nog benadrukt worden?

Wiskunde vormt de basis voor alle exact wetenschappelijke en economisch gerichte studies.  Daarenboven komen in deze studierichtingen het abstract denken en het logisch redeneervermogen sterk aan bod. Dit redeneervermogen komt zeker ook van pas in andere disciplines.

D. Studierichtingen met economie

Zonder het te beseffen heeft elk van ons te maken met economie.  Denk eens aan geld, lonen, bank, intrest, belastingen, …

In de studierichtingen met Economie helpen we de leerlingen om, uitgaande van dagelijkse gebeurtenissen, de samenhang te verklaren die er bestaat tussen gezinnen, bedrijven, overheid en hun verhoudingen met het buitenland. In de bedrijfseconomie leer je hoe een onderneming werkt. Erg praktisch wordt het bij de bedrijfsverrichtingen: we leren factureren, inventariseren, balansen en resultaatsrekeningen opstellen. Op deze wijze leer je de boekhouding van, zeg maar, een kleine onderneming kennen.

Tevens leer je de voornaamste begrippen van het burgerlijk-, het handels-, het sociaal en fiscaal recht.

E. De studierichting humane wetenschappen

In deze studierichting is er ruime aandacht voor de mens als individu en als gemeenschapswezen. De vakkengedragswetenschappen en cultuurwetenschappen trachten de leerlingen een duidelijk inzicht te verschaffen in het menselijk functioneren op micro- en macroniveau. Deze studierichting vormt dan ook een goede voorbereiding voor alle beroepen waarin men over mens en maatschappij moet nadenken en concreet met mensen moet omgaan.

AfdrukkenE-mail

Smartschool Atheneum

Doe meer met Smartschool Atheneum Brasschaat, hét digitale schoolplatform.

Office365

Leerlingen kunnen gratis gebruik maken van Microsoft Office ProPlus.

Google for Education

Leerlingen kunnen gebruik maken van Google for Education. Het platform kan bereikt worden via www.athebra.org

Facebook

Onze laatste updates op Facebook!

Freinetonderwijs

Freinetonderwijs is een vorm van ervaringsgericht onderwijs.
  • 1