De schoolraad

In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van de leerkrachten, de ouders, de leerlingen en vertegenwoordigers van de lokale sociale, economische of culturele milieus. De schoolraad is een orgaan dat advies verleent aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Maar de schoolraad is vooral een plaats waar directie, leerkrachten, ouders en leerlingen met elkaar in overleg kunnen gaan. Ouders kunnen voorstellen doen, de directie kan ideeën aftoetsen alvorens ze door te voeren,…

De schoolraad komt 3 keer per schooljaar samen.

Zou je graag een idee voorleggen aan de schoolraad, contacteer dan de directie of een lid van de schoolraad. In het schoolreglement, onderdeel participatie, kan je terugvinden wie de leden van de schoolraad zijn.